Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

W dniu 26 marca 2014r. /środa/ odbędzie się XXXIV  zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie ,stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2013”  uchwalonego uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr  XXI/226/2012r. z dnia 19 grudnia 2012r.
5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXI/227/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 19 grudnia 2012r.
6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie za rok 2013.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie za rok 2013.
8. Informacja  z realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej  Lubawa na lata 2012-2014 za rok 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2014r.”;
b/ „Karty Dużej Rodziny”;
c/ ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie;
d/  przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej;
e/ uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa;
f/ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego rozbudowy drogi publicznej;
g/ zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014 – 2039;
h/ zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
11. Pytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
dr inż. Bolesław Zawadzki

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top