Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Inne » „Zdrowie kobiet jest dla mnie najważniejsze” – wywiad z Idą Karpińską, prezesem i założycielką Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.

„Zdrowie kobiet jest dla mnie najważniejsze” – wywiad z Idą Karpińską, prezesem i założycielką Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.

ida_karpinska_zdjecieIda jest bez wątpienia jedną z najbardziej walecznych kobiet na świecie – wygrała w najtrudniejszej walce o własne życie.W 2003 roku usłyszała diagnozę: rak szyjki macicy. Nie poddała się. Postanowiła walczyć. I kontynuuje tę walkę do dziś, jako Prezes i Zało­życielka Ogólnopolskiej Organiza­cji Kwiat Kobiecości, która wspiera kobiety w trakcie leczenia oraz prowadzi liczne akcje edukacyjne, aby uchronić je przed chorobami ginekologicznymi.

Tak dla Zdrowia: Jak się Pani dzi­siaj czuje?

Ida Karpińska: Bardzo dobrze. Mogę nawet powiedzieć, że nigdy w życiu nie czułam się lepiej, gdyż każdego dnia realizuję moją misję – edukuję i wspieram kobiety zma­gające się z chorobami ginekolo­gicznymi. Dzięki temu mam wiele energii i motywacji do dalszych działań.

TDZ: A jak czuła się Pani 10 lat temu, gdy usłyszała diagnozę: rak szyjki macicy?

Ida Karpińska: W pierwszym momencie myślałam, że się ktoś pomylił. Nie spodziewałam się ta­kiej informacji. Nie byłam na nią zupełnie przygotowana – tym bar­dziej, że regularnie się badałam. Potem przyszedł czas chwilowego załamania, oswajania się z choro­bą, z leczeniem. Jednak postano­wiłam walczyć o siebie i swoje życie. Uznałam, że rak nie będzie dyktował mi warunków.

TDZ: Co zmieniło się w Pani życiu od tamtego czasu?

Ida Karpińska: Po chorobie wyje­chałam w samotną podróż, aby uporządkować swoje życie, myśli i uczucia. Wtedy uświadomiłam sobie, że powinnam w jakiś sposób zmienić ten brak dostępu do infor­macji, którego doświadczyłam w czasie leczenia. Nie wiedziałam jeszcze, że założę Kwiat Kobieco­ści, organizację, która edukuje ko­biety i pomaga im w walce z choro­bami ginekologicznymi. Ta myśl we mnie dojrzewała. Po wywia­dzie, w którym opowiedziałam o chorobie, odezwało się do mnie wiele kobiet, które miały podobne doświadczenia. Przekonałam się, że Organizacja jest kobietom po­trzebna, aby mogły uzyskać nie­zbędne informacje na temat cho­rób ginekologicznych. Chciałam je uchronić przed tym, co sama prze­szłam. Powstanie Organizacji to pozytywny skutek mojej choroby.

TDZ: I tak w 2008 roku powołała Pani Organizację Kwiat Kobiecości. Jaki jest jej cel

Ida Karpińska: Powołaniu Orga­nizacji przyświecały dwa zasadni­cze cele: wspieranie kobiet podczas walki z chorobą oraz edukacja, która jest bardzo ważna, gdyż zmienia naszą świadomość o wła­snym zdrowiu. Ta ostatnia jest szczególnie istotna w przypadku młodych kobiet. Musimy informo­wać je o możliwości szczepień przeciwko wirusowi HPV i regular­nym wykonywaniu badań cytolo­gicznych.

Dzisiaj organizacja ma swoje kwia­towe emisariuszki w całej Polsce. Prowadzimy liczne akcje edukacyj­ne skierowane do kobiet w różnym wieku i dwie kampanie społeczne: Ogólnopolską Kampanię Społecz­ną Piękna bo Zdrowa i Jajko mą­drzejsze od kury.

TDZ: Kto tworzy Kwiat Kobiecości?

Ida Karpińska: Jestem częścią wspaniałego zespołu dziewczyn, które działają na terenie całej Pol­ski. Muszę podkreślić, że otaczam się kobietami z pasją i ogromnym poczuciem misji. Wiele z nas zna drogę, którą muszą pokonać kobie­ty chore. Wiemy, czego im potrze­ba. Jesteśmy silne i odważne, a czerwone barwy to nasz znak roz­poznawczy – symbol siły i odwagi.

Zgłaszają się do nas kobiety, które chcą pomagać – prawniczki, na­uczycielki, przedstawicielki wol­nych zawodów, kobiety biznesu, studentki, lekarki, matki, żony i córki. Niektórym nieobcy jest ból i cierpienie, związany z chorobą, ale wszystkie mają w sobie siłę, ciepło i chęć niesienia pomocy.

TDZ: W czasie Gali Finałowej podsu­mowującej działania prowadzone w ramach Kampanii PIĘKNA BO ZDROWA mogliśmy usłyszeć, że sta­tystyki się zmieniają i programy edu­kacyjne naprawdę działają?

Ida Karpińska: Jest to informa­cja, która mnie ogromnie ucieszy­ła, gdyż między innymi, dzięki na­szym działaniom udało się zmienić statystyki umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy. [Obec­nie 16561 kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy – przyp. red.]. W tym miejscu muszę podkreślić, że RSM jest wywoływane przez wysokoonkogenne typy wirusa HPV, a nie, jak większość uważa, przez uwarunkowania genetyczne. Regularne, coroczne badania gine­kologiczne mogą uratować nam życie.

TDZ: Jakiego typu działania Orga­nizacja podejmuje?

Ida Karpińska: W naszej działal­ności stawiamy przede wszystkim na profilaktykę, dostęp do infor­macji, edukację i zmianę świado­mości w podejściu do zdrowia nie tylko ze strony samych kobiet, ale również i mężczyzn. Chcemy prze­łamać tabu, jakim jest mówienie o chorobach nowotworowych narzą­dów rodnych kobiet. Dążymy do tego, aby jak najwięcej mówiło się i pisało o zagrożeniach związanych z rakiem. Każda kobieta, która dzięki naszym działaniom pójdzie do ginekologa, wykona cytologię i USG dopochwowe, będzie naszym sukcesem.

Niedawno zakończyła się Ogólno­polska Kampania Społeczna PIĘK­NA BO ZDROWA. Była to wyjątko­wa V jubileuszowa odsłona, w ra­mach której poszerzyłyśmy zakres edukacyjny o szeroko rozumiane choroby ginekologiczne. W czasie jej trwania ukazywały się materia­ły edukacyjne, które w komplekso­wy sposób przedstawiały zagad­nienia dotyczące chorób kobie­cych. Jak co roku, przypominały­śmy o tym, że badanie cytologicz­ne musi być wykonane specjalną szczoteczką ginekologiczną. Tego­roczne, szczególnie bliskie mi hasło, brzmiało: „Nie zapominaj o badaniach ginekologicznych. Nie­zapominajki żyją dłużej” i miało zwrócić uwagę na to, że wystarczy raz w roku umówić się na wizytę, aby uchronić się przed nowotwo­rem. Symbolem Kampanii stała się „NIEZAPOMINAJKA” – wyjątko­wa bransoletka w kolorze czerwo­nym, dzięki której każda kobieta może stać się Ambasadorką Kwia­tu Kobiecości i zachęcać mamę, przyjaciółki, bliskie kobiety do badań ginekologicznych. Można ja nabyć na naszej stronie interneto­wej. Cały dochód przeznaczamy na realizację akcji edukacyjnych.

TDZ: Jaka jest świadomość kobiet w Polsce na temat raka szyjki macicy, leczenia i profilaktyki?

Ida Karpińska: Jeśli chodzi o raka piersi, to słowo zostało już oswojone. Już wiemy, że trzeba robić mammografię, a my jednak jesteśmy jeszcze cały czas w Polsce od pasa w dół przeźroczyste. Jed­nak ta sytuacja się zmienia. Poja­wia się coraz więcej publikacji do­tyczących chorób ginekologicz­nych, które są także inicjowane w czasie trwania Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej PIĘKNA BO ZDROWA, dzięki współpracy z ekspertami. Współpracujemy także z czasopismami kobiecymi i z portalami branżowymi. Bardzo ważne w tym kontekście są także spotkania edukacyjne adresowane do różnych grup wiekowych kobiet – aby pokazać, że można mówić o chorobach układu rozrodczego bez zażenowania i skrępowania.

TDZ: W styczniu br. Pani Organiza­cja zainicjowała debatę „Znaczenie nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w ginekologii onkologicznej”. Jaki był jej cel i co udało się osiągnąć?

Ida Karpińska: Debata była bar­dzo ważną inicjatywą Kwiatu Ko­biecości. Przede wszystkim pozwo­liła na wypracowanie wspólnego stanowiska jej uczestników, z któ­rych najważniejsze to rozwinięcie aspektu edukacyjnego, który jest niezwykle cennym ogniwem w walce o większą świadomość spo­łeczeństwa dotyczącą chorób gine­kologicznych i ich zapobieganiu.

Dzięki wspólnemu dialogowi udało nam się wypracować kilka ważnych punktów, dotyczących na przykład zmiany komunikacji lekarza z pacjentką, dostępu do badań diagnostycznych, refunda­cji szczepień przeciwko wirusowi HPV i testów na wykrycie obecno­ści wirusa. Te ostatnie, jak stwier­dzili uczestnicy debaty, są szcze­gólnie ważne w diagnostyce ko­biet po 30 roku życia. Badanie ma być uzupełnieniem cytologii. Dzięki wytyczeniu nowych dróg możemy zmierzać w konkretnym celu.

TDZ: Czy chciałaby Pani przekazać coś szczególnego naszym Czytelnicz­kom?

Ida Karpińska: Moim marze­niem jest, aby każda z nas na uro­dziny wykonywała cytologię. Aby w tym szczególnym dniu żadna z nas nie zapominała o sobie.

TDZ: Dziękujemy za rozmowę, a przede wszystkim za Pani odwagę i zaangażowanie w działania na rzecz innych kobiet. Życzymy wszystkiego dobrego!

 

* * *

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości to inicjatywa kobiet, które stoczyły walkę z rakiem szyjki macicy i ją wygrały. Ida Karpińska, prezes i założycielka, stawia na profilaktykę, dostęp do informacji, edukację i zmianę świadomości w podejściu do zdro­wia nie tylko ze strony samych ko­biet, ale również i mężczyzn. Na stronie internetowej www.kwiat­kobiecości.pl każda kobieta znaj­dzie niezbędne informacje doty­czące profilaktyki i chorób związa­nych z układem rodnym. Do współpracy z „Kwiatem Kobieco­ści” przystąpili wybitni specjaliści m.in.: ginekolodzy, seksuolodzy i psychologowie, którzy wnikliwie odpowiadają na pytania kobiet w panelu „Eksperci”, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Poprzez działania edukacyjne chcemy przełamać tabu, jakim jest mówienie o chorobach nowo­tworowych narządów rodnych ko­biet. Dążymy do tego, aby jak naj­więcej mówiło się i pisało o zagro­żeniach związanych z rakiem szyj­ki macicy i z innymi chorobami ginekologicznymi. Przywiązuje­my szczególną uwagę do działań profilaktycznych. W trosce o zdrowie kobiet i jakość wykony­wanych badań ginekologicznych, na stronie www.kwiatkobiecosci. pl można znaleźć adresy „Gabine­tów pod Kwiatkiem”.

Naszą misją jest pomóc każdej kobiecie, która zmaga się z RSM i innymi chorobami ginekologicznymi oraz tym, które mogą być nimi zagrożone.

Działamy na terenie całej Polski. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA), światowej orga­nizacji Women Against Cervical Cancer (WACC) oraz sygnatariu­szem Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Za­inicjowałyśmy i co roku organizu­jemy obchody Europejskiego Ty­godnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce.

W 2014 roku Ida Karpińska zo­stała wyróżniona szczególną na­grodą, statuetką „Anioła Onkolo­gii”. Była to nagroda przyznana przez Radę Dyrektorów Publicz­nych Centrów Onkologii za wyjąt­kowe zaangażowanie na rzecz pa­cjentów onkologicznych.

www.kwiatkobiecosci.pl

Źródło: http://www.takdlazdrowia.pl/lektura-na-zdrowie/2517-zdrowie-kobiet-jest-dla-mnie-najwaniejsze-wywiad-z-id-karpisk-prezesem-i-zaoycielk-ogolnopolskiej-organizacji-kwiat-kobiecoci

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top