Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Budżetowa sesja Rady Miasta

Budżetowa sesja Rady Miasta

Budżetowa sesja Rady Miasta

23. grudnia br. w sali konferencyjnej Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W obradach udział wzięło 14 radnych. Była to ostatnia sesja w minionym roku. Podczas obrad radni przegłosowali Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2039 oraz najważniejszą uchwałę, przyjmującą budżet Miasta w roku 2022. Zarówno opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, jak i Komisji Budżetu Miasta i Finansów Rady Miasta w sprawie WPF oraz przedłożonego przez burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2022 rok były pozytywne.

Dochody i wydatki

Dochody Miasta w bieżącym roku zaplanowane zostały w wysokości 55 769 006 zł. Kwota ta zawiera m.in. wpływy z podatku od osób fizycznych PIT – 9 465 847 zł, co stanowi 16,97 % dochodów budżetu, podatek od osób prawnych CIT w wysokości 934 067 zł (1,67 %), podatek od nieruchomości – 13 040 471 zł (23,38 %), inne podatki i opłaty lokalne (np. koncesje, licencje pod. od środków transportowych, korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 3 264 465 zł (5,85 %), dotacje – 20 180 147 zł (36,19 %) czy subwencje (oświata) w wysokości 7 074 403 zł (12,69 %).

Wydatki natomiast zaplanowane zostały na poziomie 62 494 617 zł. 76 % tej kwoty stanowić będą wydatki bieżące, a 14 % wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty sfinansowane zostaną m.in. następujące kategorie wydatków: oświata i wychowanie – 19 655 297 zł, Rodzina – 11 116 500 zł, transport i łączność – 7 479 500 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 276 758 zł pomoc społeczna 4 432 495 zł, kultura fizyczna – 1 974 268 zł, administracja publiczna – 5 682 079 zł, gospodarka mieszkaniowa – 616 100 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 677 422 zł, ochrona zdrowia (bez wydatków na Miejski Ośrodek Zdrowia, który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia) – 1 046 366 zł, obsługa długu publicznego 422 773 zł czy bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 419 768 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne mają stanowić 24 % wszystkich wydatków, a na największa ich cześć przeznaczona zostanie na inwestycje drogowe, stanowiące 44,18 % wydatków majątkowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

– budowę dróg osiedlowych (Jodłowa, Chrapickiego, Witosa i Grzymowicza) – łączne nakłady finansowe mają wynieść 3 005 00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 792 640 zł,

– dokończenie budowy ul. Borek – łączne nakłady finansowe w wysokości 5 710 690 zł, natomiast wydatki w roku 2022 w wysokości 360 000 zł,

– dokończenie dokumentacji projektowej ul. Sądowej – 10 000 zł (wydatek w roku 2022), planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 2 059 000 zł,

– budowę ul. Siostry A. Schneider oraz II etapu ul. Wł Asta – łączne nakłady finansowe 2 780 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 389 000 zł,

– budowę ul. Polnej – 400 00 zł (wydatki na odszkodowania za przejęte pod drogę grunty), natomiast szacowane łączne nakłady finansowe 3 169 000 zł,

– przebudowę drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Kopernika – 25 000 zł (dokończenie dokumentacji projektowej, której całkowity koszt wynosi 40 000 zł), szacowane nakłady finansowe 1 500 000 zł,

– budowę ul. Olsztyńskiej – 40 000 zł (wydatek w roku 2022 na dokończenie dokumentacji projektowej, której całkowity koszt wynosi 60 000 zł),

– modernizację przestrzeni publicznej etap II, obejmującą ul. Pod Murami, Wąską, Krótką i Łącznikową – 881 645 zł, łączne nakłady finansowe – 1 661 290 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1 062 500 zł,

– modernizację przestrzeni publicznej etap III, obejmującą budowę ścieżki edukacyjnej po zachodniej stronie murów obronnych dawnego zamku oraz zagospodarowanie przyległego terenu – 1 268 944 zł, łączne nakłady finansowe – 2 405 885 zł, w tym dofinansowanie z UE – 1 864 798 zł,

– uporządkowanie gospodarki wodnej terenów przy zalewie przy ul. Kopernika – 95 000 zł (wydatek w roku 2022 na dokończenie dokumentacji projektowej, której całkowity koszt wynosi – 100 000 zł),

– modernizację Szkoły Podstawowej – 4 243 437 zł (wydatek w roku 2022), łączne nakłady finansowe w wysokości 8 065 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – 3 000 000 zł oraz ze środków – UE 2 486 875 zł,

– budowę boiska piłkarskiego przy ul. Św Barbary 45 – 300 000 zł (wydatek w roku 2022), łączne nakłady finansowe 5 000 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 032 881 zł.

Pozostałe uchwały

Radni ustalili wysokość stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022 rok. Stawki wyniosą odpowiednio:

1. Do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni obiektów sportowych:

– hali sportowej przy ul. Łąkowej wraz z sauną i siłownią – 768,00 zł na 1 m² powierzchni zajmowanej przez obiekt,

– stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym przy ul. Łąkowej – 7,00 zł na 1 m² powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekt sportowy,

– hali widowiskowo – sportowej przy ul. Św. Barbary – 300,00 zł na 1 m² powierzchni zajmowanej przez obiekt,

– sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – 25,00 zł na 1 m2 powierzchni zajmowanej przez obiekt.

2. Do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni:

– Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – 4,40 zł na 1 m² powierzchni zajmowanej przez obiekt.

3. Do kosztów organizacji imprez sportowych:

– Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi – 86,00 zł na jednego uczestnika,

– Organizacja Mistrzostw Polski Rugby 7 – 122,10 zł na jednego uczestnika.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku, a więc takich, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte, np. w wyniku zakończonego postępowania.

Radni przyjęli również uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2022 rok oraz przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2022 rok oraz zmienili budżet, dostosowując dochody i wydatki do aktualnych wartości. Rada przyjęła także plany pracy stałych komisji Rady oraz harmonogram działań na 2022 rok.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top