Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Lubawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Lubawa http://lubawa.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-12 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:

  • Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny http://lubawa.pl/ – 90,95%.

Informacje dodatkowe

  • Zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności, wyznaczony został koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Lubawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa oraz powołano zespół do spraw dostępności.
  • Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Strona internetowa zostanie dostosowana ostatecznie do 20 marca 2021 r.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Adam Karczewski, informatyk@lubawa.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 89 645 53 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności składać można pisemnie na adres Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, elektronicznie na adres skrytki epuap:// /UMLUBAWA/skrytka lub adres e-mail: urząd-miasta@lubawa.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wskazując termin przewidywanej realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  • Siedziba Urzędu Miasta Lubawa znajduje się przy ulicy Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa.
  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście zlokalizowane od ulicy Rzepnikowskiego.
  • Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika zlokalizowanego wzdłuż budynku, brak schodów przy wejściu.
  • Wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące na piętro budynku. W budynku nie została zainstalowana winda.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Translate »
Scroll to top