Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Lubawa numerem 1 w województwie

Lubawa numerem 1 w województwie

Lubawa numerem 1 w województwie

W środę, 7. grudnia, burmistrz Lubawy Maciej Radtke odebrał statuetkę oraz dyplom za zajęcie 1. miejsca w województwie w Rankingu Gmin Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kategorii gmin miejskich. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w obiekcie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Ideą Rankingu Gmin Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem poziomu rozwoju społecznego oraz gospodarczego. Ocenie podlegały wszystkie gminy z województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Olsztyna oraz Elbląga. Dane wykorzystane w Rankingu pozyskiwane są z Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych źródeł zewnętrznych bez udziału i wiedzy samorządów. Dobór zmiennych diagnostycznych odbył się na podstawie ich wartości merytorycznej oraz powszechnej dostępności. W ten sposób określono 16 wskaźników (poniżej) mierzących potencjał i aktywność gmin w sferze gospodarczej i społecznej oraz ich sytuację finansową, których analiza w poszczególnych gminach stworzyła listę rankingową.

Lubawa zajęła 1. miejsce w kategorii gmin miejskich. Ten wynik dał jej również 4. lokatę w wojewódzkim Rankingu, w którym klasyfikowano 116 gmin. Drugą pozycję w tej kategorii zajmuje Górowo Iławeckie, a trzecie Gmina Miejska Iława. Liderem Rankingu wojewódzkiego jest Gmina Wiejska Stawuguda, drugie miejsce zajęła Gmina Miejsko – Wiejska Mikołajki, a trzecie – Gmina Wiejska Giżycko. Lokaty gmin tworzących powiat iławski zostały przedstawione w tabeli.

Organizatorem Rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, partnerem Urząd Statystyczny w Olsztynie, patronat honorowy udzielili Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, a patronat merytoryczny Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski.

Wskaźniki Rankingu Gmin Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019 – 2021.
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019 – 2021.
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019 – 2021.
 4. Udział wydatków bieżące budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019 – 2021.
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w wieku produkcyjnym w 2021 r.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %.
 8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
 11. Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
 15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników urzędów gmin i radnych gminy w wydatkach bieżących gmin na administrację publiczną w 2021 r.

 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top