Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Środki europejskie » Miasta Cittaslow rozdzielą między sobą 208 milionów

Miasta Cittaslow rozdzielą między sobą 208 milionów

Miasta Cittaslow rozdzielą między sobą 208 milionów

30 października w Urzędzie Województwa Warmińsko – Mazurskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Polskie Miasta Cittaslow, a zarządem województwa warmińsko – mazurskiego w sprawie realizacji Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow. W imieniu zarządu Stowarzyszenia podpisali je: prezes Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego oraz skarbnik Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Zarząd województwa reprezentowali: marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Sylwia Jaskulska. Porozumienie daje możliwość korzystania ze środków przeznaczonych w obecnej perspektywie unijnego finansowania dla 14 miast polskiej sieci Cittaslow, które rozdzielą między sobą ponad 208 milionów złotych.
Ponadlokalny Program Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow został opracowany na zlecenie 14 gmin należących do Sieci Miast Cittaslow, w tym Gminy Miejskiej Lubawa, przy współpracy z Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie. Program rewitalizacji w zakresie miasta Lubawa to program, który w dużej mierze dotyczy rewitalizacji wybranych obszarów naszego miasta, ale znalazły się tu również projekty nieinfrastrukturalne. Zawiera opis planowanych Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych mających na celu m.in.: przeciwdziałanie degradacji znaczenia miasta Lubawa na tle województwa i innych ośrodków, podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych, aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno – zawodowej,  zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług zdrowotnych, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawę jakości obszarów zdegradowanych.
W ramach Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych planowane jest przede wszytskim utworzenie na terenie po byłym zamku biskupów chełmińskich Centrum Aktywności Społeczno – Zawodowej w Lubawie. W ramach tego Zintegrowanego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zrelizowane zostaną projekty:  Prowadzenia Centrum Aktywności Społeczno – Zawodowej w Lubawie, Klubu Integracji Społecznej w Lubawie, Rewitalizacja centrum – utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno – Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie, Rewitalizacja centrum – drogi dojazdowe do Centrum Aktywności Społeczno – Zawodowej i komunikacja wewnątrz Starego Miasta a więc: ulicy Browarowej, Ratuszowej, Kilińskiego, Pomorskiej, Bankowej, Podgórnej oraz Placu 700-lecia. Przewidywana wartość projektów w ramach programu rewitalizacji w zakresie miasta Lubawa wynosi: 24.700.000, zł, z czego do 85% kosztów kwalifikowanych może zostać pokryte z funduszy Unii Europejskiej
Na liście rezerwowej, przewidzianej do realizacji znalazło się Zintegrowane Przedsięwzięcie Inwestycyjne pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci, w ramach którego planowane są zadania: Program profilaktyki raka szyjki macicy, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – budynek Miejskiego Ośrodka Zdrowia oraz Modernizacja terenów przyległych do Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Drugim rezerwowym Zintegrowanym Przedsięwzięciem Inwestycyjnym jest Rewitalizacja wybranych obszarów w Lubawie,  w ramach którego planowane są zadania: Organizacja warsztatów i działań edukacyjno-zawodowych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie, Zagospodarowanie budynku i terenów na cele dydaktyczne i rehabilitacyjne osób wykluczonych – Środowiskowego Domu Samopomocy, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Środowiskowy Dom Samopomocy.
Projekty rezerwowe mają szanse zostać zrealizowane np. w przypadku osiągnięcia oszczędności poprzetargowych.
Realizacja Programu rewitalizacji ma być dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Zdjęcia: Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko – Mazurskiego

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top