Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2018 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2018 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2018 roku

Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2018.

2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:

1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

2. Mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

3. Przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowych:

1. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

2. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Lubawa.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Lubawa w drodze zarządzenia.

2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.

3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2018, Komisja Konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa lub elektronicznie (skan zgłoszenia) na adres sooc@lubawa.pl.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 5 stycznia 2018 r., do godz. 15.00 (w przypadku zgłoszeń nadsyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta Lubawa).

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spełniających kryteria ich wybór nastąpi w drodze losowania. O miejscu i terminie losowania kandydaci zostaną powiadomieni w jeden ze sposobów wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top