Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Cel przeprowadzonych konsultacji – skonsultowanie projektu aktu normatywnego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
Przedmiot konsultacji – projekt uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 10 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r.
Miejsce konsultacji – publikacja projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Lubawa (www.lubawa.pl).
Forma konsultacji – zgłaszanie uwag / opinii do projektu Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wioletta.awsiukiewicz@lubawa.pl bądź w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Lubawa. Uwagi / opinie można było przesyłać do dnia 17 listopada 2023 r do godz. 15.00.
Wyniki konsultacji – w wyznaczonym terminie przeprowadzania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top