Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Zmiany dotyczące świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zmiany dotyczące świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zmiany dotyczące świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA

OBYWATELOM UKRAINY

Dnia 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy m. in.: spełnia jeden z poniższych kryteriów:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie,
    o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558),

  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,

  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),

  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,

  5. samotnie sprawuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,

  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy, nad którym sprawowana jest opieka tymczasowa.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 13 ust. 1e i ust. 1f Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zatem jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Schemat obowiązujących terminów:

Okres zakwaterowania

Termin złożenia wniosku

Do 30 czerwca 2022 roku

Do 31 lipca 2022 roku

Od 1 lipca 2022 roku

Miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top