Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenów należących do Gminy Miejskiej Lubawa. Ilość drewna przeznaczona do sprzedaży to: 13 mp.

Cena minimalna (stos nr 1 klon) za 1mp drewna wynosi: cena netto: 89,69 zł. + minimalne postąpienie 10%, tj. 8,97 zł. = 98,66 zł netto (cena brutto: 106,55 zł).

Cena minimalna (stos nr 2 topola) za 1mp drewna wynosi: cena netto: 59,80 zł. + minimalne postąpienie 10%, tj. 5,98 zł = 65,78 zł netto (cena brutto: 71,04 zł).

Oferowane stosy oraz ilości drewna do sprzedaży:

ul. Dworcowa w Lubawie (suma: 13 mp)

  1. Stos 1 (klon) – 5 mp

  2. Stos 2 (topola) – 8 mp

Oferty pisemne uwzględniające nr stosu drewna do zakupu oraz cenę za 1mp należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Sprzedaż drewna – nie otwierać przed godz. 1200, do dnia 21.05.2015 r.” (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa (sekretariat).

W dniu 19.05.2015 r. (wtorek) w godzinach od 11.00 do 12.00 można dokonać oględzin oferowanego drewna przeznaczonego do sprzedaży. Drewno znajduje się przy ul. Dworcowej w Lubawie.

Sprzedający nie wymaga wpłaty wadium.

Kryterium rozstrzygającym o zakupie drewna jest cena. W przypadku równych ofert cenowych na poszczególne stosy decydującym kryterium wyboru oferty będzie data i godzina wpływu oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna.

Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej kwoty w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubawa nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001 w Banku Spółdzielczym w Lubawie lub w Kasie tut. Urzędu.

Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po uregulowaniu należności.

Kupujący na własny koszt dokona załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca jego składowania.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2015 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Miasta Lubawa (pok. nr 4).

Bliższe informacje w sprawie sprzedaży oferowanego drewna można uzyskać w pokoju nr 4 w Urzędzie Miasta Lubawa bądź pod nr telefonu (089) 645-53-26.

Burmistrz Miasta Lubawa

/-/ mgr Maciej Radtke

Lubawa, dnia 12.05.2015 r.


This image requires an alt attribute.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top