Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta Lubawa

Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta Lubawa

Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta Lubawa

Burmistrz Miasta Lubawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Miasta Lubawa w Referacie Organizacyjnym Urzędu

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.

2. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letni staż pracy. Doświadczenie związane z obsługą organów organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, fundacji itp., w tym np. opracowywanie porządku obrad, przygotowanie materiałów na posiedzenia, sporządzanie protokołów, obsługa posiedzeń, prowadzenie rejestru uchwał.

3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, w tym przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Statutu Miasta Lubawa, a także Kodeksu wyborczego.

2. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy OpenOffice, w tym przygotowanie prezentacji oraz poczty elektronicznej i inetrnetu.

3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

4. Znajomość zasad korespondencji urzędowej.

5. Komunikatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, życzliwość i kulturalne zachowanie w stosunku do interesantów oraz współpracowników, gotowość do podejmowania samokształcenia oraz udziału w szkoleniach odpowiadających zakresowi obowiązków i wykonywanych na stanowisku pracy zadań, umiejętność współpracy z instytucjami oraz środowiskami, z którymi na co dzień kontaktuje się Urząd Miasta, odporność na stres. Od kandydata oczekuje się również umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i ich rzeczowego uzasadniania.

6. Prawo jazdy kat. „B”.

7. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku.

III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1. Obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Miasta Lubawa.

2. Zapewnienie prawidłowego i terminowego kolportażu materiałów na sesje Rady, posiedzeń Komisji Rady.

3. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej działalności Rady (protokoły z sesji, komisji, rejestr uchwał, przekazywanie uchwał do właściwych organów itp).

4. Sporządzanie sprawozdań, danych statystycznych, informacji z zakresu prowadzonych przez siebie spraw.

5. Opracowanie projektów uchwał Rady z zakresu prowadzonych spraw.

6. Wprowadzanie i aktualizacja danych do Biuletynu Informacji Publicznej.

7. Zapewnienie skutecznego sposobu ogłaszania przepisów gminnych oraz informacji o działalności Rady i jej Komisji poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

8. Współpraca z organizacjami gospodarczymi (zrzeszającymi przedsiębiorców), w tym organizacja spotkań, konferencji, promocja gospodarcza.

9. Przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

10. Pracownik zobowiązany jest do współpracy ze stanowiskiem do spraw promocji w Referacie Spraw Społeczno – Obywatelskich i Promocji.

11. Pracownik jest zobowiązany do współpracy i zastępowania pracownika zajmującego się organizacją i koordynacją wyborów samorządowych, parlamentarnych oraz prezydenckich na szczeblu gminnym oraz wspieraniem organizacji gminnych referendów i konsultacji społecznych, za przeprowadzenie których odpowiedzialni są inni pracownicy w związku z prowadzonymi sprawami na swoich stanowiskach pracy.

IV. Formy zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

1. Pełny wymiar czasu pracy.

2. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lubawa w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

2. Obsługa urządzeń biurowych, m.in. kopiarki, projektory multimedialne, systemu nagłośnienia sali sesyjnej itp.

3. Praca w terenie: organizacja spotkań, uroczystości, targów itp. oraz wyjazdy służbowe.

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i curriculum vitae (CV).

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź.zm.).

VII. Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie: osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą na adres: Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta Lubawa” w terminie do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 15-tej.

2. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

4. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnym etapie procesu naboru: etap I – test pisemny, etap II – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskaja kolejno największa liczbę punktów z testu pisemnego.

5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Rzepnikowskiego 9A oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa.

6. Złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału w postępowaniu; w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.

Burmistrz

/-/ Maciej Radtke

Lubawa, 13 maja 2015 r.

Link do Biuletyny Informacji Publicznej: http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=48478

Komentarze

Komentarze

Scroll to top