Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza brutto

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona ewidencyjnie nr 100/13 o powierzchni 0,0277 ha księga wieczysta nr EL1I/00028362/4.

Nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntu o kształcie nieregularnym, znacznie wydłużony prostokąt, teren płaski, brak deniwelacji.

Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

29 600,00 zł

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Lubawa ul. Rzepnikowskiego 9A, sala nr 3, I piętro.

 2. Nieruchomość nie posiada obciążeń i jest wolna od zobowiązań.

 3. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i zostanie ustalona z uczestnikami przetargu.

 4. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubawa – Bank Spółdzielczy Lubawa Nr  89  8832 0001 1001 0000 0332 0004. Wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Miasta najpóźniej do dnia 4 czerwca 2024 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie, jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

 5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa.

 6. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

 7. Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

 8. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym. W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa.

 9. Burmistrz Miasta Lubawa może odwołać przetarg z uzasadnionych przyczyn.

 10. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, na stronie internetowej www.lubawa.pl oraz w BIP Urzędu Miasta http://lubawa.bip-wm.pl.

 11. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 4, I piętro, tel. 89 645 53 00.

Burmistrz Miasta

/-/ mgr Maciej Radtke

Lubawa, dnia 16 kwietnia 2024 roku

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top