Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Nabór na stanowisko podinspektora do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz promocji miasta w Urzędzie Miasta Lubawa

Nabór na stanowisko podinspektora do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz promocji miasta w Urzędzie Miasta Lubawa

Nabór na stanowisko podinspektora do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz promocji miasta w Urzędzie Miasta Lubawa

Burmistrz Miasta Lubawa
ogłasza nabór na stanowisko podinspektora do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz promocji miasta w Urzędzie Miasta Lubawa

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Wykształcenie wyższe.
2. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata stażu pracy.
3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej,
prawa prasowego oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o zarządzaniu
kryzysowym, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy o ochronie informacji niejawnych.
2. Prawo jazdy kat. B.
3. Umiejętność sporządzania tekstów informacyjnych (artykułów promocyjnych, komunikatów
prasowych).
4. Umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
mile widziany Photoshop, Corel Draw).
5. Ukończone kursy lub szkolenia o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi na
stanowisku.
6. Komunikatywność, kreatywność, sumienność, dyspozycyjność, samodzielność, umiejętność
pracy w zespole, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1. Realizowanie wszelkich spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, planowania obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
2. Prowadzenie spraw w zakresie promocji Gminy Miejskiej Lubawa, a w szczególności za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, internetu oraz własnych publikacji.
3. Współprowadzenie strony internetowej Urzędu Miasta Lubawa, a także w razie potrzeby innych serwisów internetowych.
4. Koordynacja i współpraca w zakresie organizacji imprez miejskich, obchodów świąt państwowych, rocznic oraz innych uroczystości gminnych.
5. Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z miejscowościami, jednostkami samorządu terytorialnego, regionami oraz kontaktów partnerskich międzynarodowych.
6. Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez Urząd Miasta oraz promujących Miasto.

4. Formy zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

1. Pełny wymiar czasu pracy.

2. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.
3. W przypadku osoby podejmującej pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych osobę taką kieruje się do służby przygotowawczej na okres 3-ch miesięcy, która kończy się egzaminem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lubawa w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 % .
5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i curriculum vitae (CV).
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
3. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014.1182 z póź.zm.)

6. Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie: osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą na adres: Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14 – 260 Lubawa z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie spraw społeczno-obywatelskich i obrony cywilnej oraz promocji miasta” w terminie do dnia 23 listopada 2015r do godz.15-tej.
2. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
4. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnym etapie procesu naboru.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Rzepnikowskiego 9A oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa.
6. Złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.

Burmistrz

mgr Maciej Radtke

Lubawa, 6 listopada 2015 r.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top