Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

26 października odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja rozpoczęła się od przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2015/2016. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta złożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie przez Państwa Ewelinę i Grzegorza Kowalkowskich, właścicieli przedszkoli niepublicznych, w związku z obniżeniem dotacji dla tych placówek od września tego roku. W dyskusji nad treścią skargi brali udział państwo Kowalkowscy oraz parudziesięciu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Skarga jednogłośnie została uznana za bezzasadną.

Oto treść uzasadnienia do uchwały:

W dniu 6.10.2016r. wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta i Radę Miasta Lubawa złożona przez Państwa Ewelinę i Grzegorza Kowalkowskich w związku z łamaniem przez Burmistrza i Radę Miasta zapisów ustawy o systemie oświaty, poprzez obniżenie wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w trakcie roku budżetowego. Skarga  skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zgodnie z właściwością została przesłała przez Regionalną Izbę Obrachunkową do rozpatrzenia przez Radę Miasta Lubawa w zakresie skargi na Burmistrza Miasta Lubawa.

Rada Miasta zapoznała się z materiałami w sprawie i ustaliła, co następuje:

Pismem z dnia 22.09.2016 r. nr SOOC.4431.34.2016 i SOOC.4431.35.2016 odpowiednio Przedszkole Bajkolandia i Smerfolandia otrzymały informację, że w  związku ze zmniejszeniem od miesiąca września planu na wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego w Lubawie o 70 000 zł (XXII sesja Rady Miasta Lubawa z dnia 21 września 2016 r.) oraz zwiększeniem liczby uczniów Przedszkola Miejskiego, związanym z reformą oświaty polegającą na zniesieniu obowiązku szkolnego sześciolatków, liczba dzieci w Przedszkolu Miejskim zwiększyła się do 275. Obydwa czynniki spowodowały zmniejszenie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych. W piśmie poinformowano również, że wypłata dotacji za miesiąc październik zostanie skorygowana o nadpłatę dotacji za miesiąc wrzesień, która została wypłacona wcześniej w dniu 16.09.2016 r. na prośbę dotowanego przedszkola według stawek obowiązujących do końca sierpnia 2016 r.

W dniu 24.10.2016 r. Burmistrz Miasta Lubawa złożył do Rady Miasta Lubawa pisemne (Or.1510.2.2016) wyjaśnienie dotyczące zmniejszenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz odniósł się do pozostałych zarzutów zawartych w skardze.

Rada Miasta Lubawa nie widzi w postępowaniu Burmistrza naruszenia art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Istniejące rozbieżności interpretacyjne dotyczące sposobu naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli nie mogą stanowić podstawy działań burmistrza. Burmistrz podejmując taką decyzję stosował się nie tylko do przepisów oświatowych, ustawy o finansach publicznych oraz uchwały NR XIV/141/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 marca 2012 r., ale również posiłkował się orzecznictwem sądów administracyjnych, opiniami i wytycznymi regionalnych izb obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli, czy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystkie one wskazują na poprawność działań Burmistrza. Również zmiany prawa oświatowego, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017r. idą w kierunku korygowania naliczanej dotacji w ciągu roku. Pierwsza aktualizacja ma być dokonywana po ogłoszeniu ustawy budżetowej, a druga w październiku.

Rada podziela również stanowisko Burmistrza, że wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację przedszkola nie mogą być brane pod uwagę przy naliczaniu dotacji. Do obliczenia wysokości dotacji wlicza się tylko wydatki bieżące. Rada potwierdza również, że zarzut odnośnie obniżenia dotacji w roku 2013 był omawiany i uznany za niezasadny podczas obrad jednej z sesji Rady Miasta Lubawa, na której skarżący byli obecni wraz ze swoim radcą prawnym.

Reasumując, podnoszone przez skarżących zarzuty Rada Miasta Lubawa uważa za bezzasadne.

 

Kolejną uchwałą podjętą przez Radę Miasta było przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Lubawy. Konieczność uaktualnienia Regulaminu wynikała przede wszystkim ze zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W uchwale uwzględniono m.in. uwagi wypracowane przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna, do którego należy Lubawa, a dotyczące jednolitego standardu gromadzenia i odbioru odpadów, częstotliwości oraz sezonowości odbioru odpadów.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa. Zmiana studium podyktowana jest wpływającymi wnioskami od mieszkańców oraz lokalnych firm. Obecna zmiana przwiduje określenie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową.

Radni zadecydowali też o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa. W roku 2017 obowiązywać będą te same stawki cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Radni wyrazili również zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego siostrę Antoninę Schneider ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego a’Paulo. W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek Alfreda Bielawskiego zamieszkałego w Szwajcarii na wyrażenie zgody na posadowienie pomnika poświęconego siostrze na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej, naprzeciw szpitala pw. Świętego Jerzego. W dniu 19 sierpnia 2016 r. wniosek został uzupełniony o brakujące dokumenty oraz przejęty do realizacji przez Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej – Szpital św. Jerzego. Na podstawie art. 53 j pkt. 5 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.749), wniosek został przesłany przez burmistrza miasta do Instytutu Pamięci Narodowej w celu wydania opinii. W dniu 23 września 2016 r. wpłynęła odpowiedź pozytywnie opiniująca wniosek. Oto ona:

Siostra miłosierdzia Antonina Schneider żyła w latach 1901-1974. Urodziła się 21 września w Złotnikach niedaleko Poznania. Spośród dziewięciorga rodzeństwa była najmłodszym dzieckiem Antoniego, technika maszyn i Marii z d. Makowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjęła naukę w szkole handlowej w Poznaniu, która pomogła jej w zatrudnieniu w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Po wojnie w 1919 roku podjęła studia prawnicze, biorąc w tym samym czasie jako 17-latka udział w powstaniu wielkopolskim. Konspiracyjna funkcja łączniczki zmuszała ją do zachowania całkowitej tajemnicy nawet wobec rodziców, którym nie podobały się nocne i niewyjaśnione wyprawy córki. Ostatecznie nocne eskapady stały się przyczyną wyrzucenia jej z domu rodzinnego. W roku 1927 Antonina wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo w Poznaniu. Niespełna rok później nastąpiły jej obłóczyny. Jako zakonnica pracowała w Wolsztynie we Wrześni, a w 1933 roku została delegowana do Lubawy, gdzie pełniła funkcję administratorki stosunkowo rozległych wówczas dóbr Zgromadzenia. W niedługim czasie założyła Dom Małego Dziecka oraz Dom Starców, a w Szpitalu św. Jerzego rozbudowała oddział zakaźny. Po wybuchu wojny nadal administrowała szpitalem dzięki doskonałej znajomości języka niemieckiego. W celu większych możliwości w niesieniu pomocy ludności polskiej zgodziła się na wpisanie jej na niemiecką listę narodowościową. Siostra Antonina wysyłała paczki do obozów, z jednego z nich w Prabutach wydostała uwięzione tam siostry zakonne oraz kilka polskich rodzin. Z więzienia w Lubawie wykupiła m.in. Chabowskiego, a z Nowego Miasta – Pruską. Niosła życzliwą pomoc dzieciom osadzonym w utajnionym obozie karnym dla młodocianych utworzonym przez Niemców w Lubawie. Utrzymując dobre stosunki z gestapowcami, których przekupowała żywnością, podjęła intensywną działalność konspiracyjną. W porozumieniu z Józefem Zażembłowskim, komendantem placówki AK Lubawa, pracującym w urzędzie gminnym, ukrywała na oddziale zakaźnym „spalonych” konspirantów, leczyła partyzantów. W ten sposób uratowała też kilku księży, Niemcy bowiem nigdy nie wchodzili na oddział zakaźny, obawiając się tyfusu. Wielokrotnie przekazywała fałszywe dowody tożsamości przygotowane przez Zażembłowskiego, który pod koniec wojny sam był ukrywany przez siostrę. Usługując ucztującym gestapowcom, przysłuchiwała się prowadzonym przez nich rozmowom po to, by natychmiast z pomocą łączników ostrzec wymienionych z nazwisk Polaków przed aresztowaniami lub przekazać cenne informacje siatce konspiracyjnej. Po wojnie siostra Antonina kontynuowała pracę w lubawskim szpitalu, nie zapominając o działalności charytatywnej. To dzięki jej pracy szpital przeżywał swoje najlepsze czasy: z pożytkiem dla mieszkańców świetnie funkcjonował oddział chirurgiczny, położniczy oraz wewnętrzny. Poza tym przywróciła do życia i rozbudowała Dom Dziecka, Dom Małego Dziecka, Dom Starców i przedszkole. Własnym zdrowiem przypłaciła późniejsze przejęcie tych placówek przez państwo. Ciężko chorując, zmarła 16 października 1974 roku. Została pochowana na cmentarzu parafialnym.

W trakcie obrad zmieniono również uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa.  Do tej pory udział w konsultacjach mogli brać jedynie ci mieszkańcy, którzy posiadali czynne prawo wyborcze. Obecna uchwała jako uczestników konsultacji społecznych wskazuje wszystkich, którzy zamieszkują Lubawę z zamiarem stałego pobytu.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lubawa wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów lub przekształcenia ich w licea lub szkoły branżowe. W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Stanowisko Rady Miasta Lubawa wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów lub przekształcenia ich w licea lub szkoły branżowe

 

            W dniu 16 września 2016 r. Minister Edukacji Narodowej przedstawiła projekty ustaw dotyczących zmian w oświacie publicznej. Rada Miasta Lubawa po zapoznaniu się z przewidywanymi skutkami likwidacji gimnazjów szczególnie w kontekście lokalnych uwarunkowań miasta Lubawa, opowiada się za wstrzymaniem pośpiesznych zmian w oświacie publicznej do czasu przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji z samorządami gminnymi.

            Tak jak wszystkie samorządy w Polsce dla swoich szkół tak i Gmina Miejska Lubawa jest od 1 stycznia 1996 r. organem prowadzący dla lubawskiej szkoły podstawowej, a od 1 września 1999 r. również dla gimnazjum. Gmina jest właścicielem budynków szkół i infrastruktury do nich należącej. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat w budynek i infrastrukturę Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich samorząd zainwestował w sumie ponad 12 000 000 zł i co jest bardzo ważne budynek ten został zbudowany specjalnie na potrzeby gimnazjum. Ta bardzo duża, jak na warunki lokalne, inwestycja nie powinna zostać zaprzepaszczona. Pieniądze publiczne należy szanować i nie wolno doprowadzić do ich marnotrawienia. Nikt nie konsultował i nie zadał sobie trudu zbadania jak wielką szkodę może wyrządzić proponowana zmiana dla naszego miasta. Uważamy, tak jak inne samorządy, że „podstawą każdej głębokiej zmiany systemu oświaty musi być uzasadniona potrzeba jej wprowadzenia, potwierdzona wizją poprawy funkcjonowania całego systemu, poparta wcześniejszą społeczną akceptacją, z wyliczonymi kosztami jej wprowadzenia i dalszego funkcjonowania. Na razie takiej długoterminowej wizji nie ma, brak jest akceptacji społecznej. Zmiany oświatowe nie mogą być wprowadzane szybkimi decyzjami, gdyż skutkują one na kilkanaście kolejnych lat”. Poprzez likwidację lubawskiego gimnazjum zostanie zaprzepaszczony dorobek kilkunastu ostatnich lat. Samorząd będzie miał bardzo duży problem z zagospodarowaniem tego budynku na cele inne niż oświatowe. Z analizy przeprowadzonej przez Burmistrza jasno wynika, że likwidacja Gimnazjum w tak małym mieście jak Lubawa, gdzie obecnie istnieje tylko jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum, doprowadzi do bardzo dużej redukcji zatrudnienia, ponieważ kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, w tym jednej na bazie dotychczasowego gimnazjum, samorząd może  nie udźwignąć.

 

Podczas sesji zostały również skorygowane stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Lubawa. Generalnie w roku przyszłym obowiązywać będą te same stawki podatków za wyjątkiem dwóch, które zostały dostosowane do wysokości stawek tych podatków w Rozporządzeniu Ministra Finansów. W stosunku do uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku, zmianie uległy stawki podatków od budynków:

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

 

Komentarze

Komentarze

Scroll to top