Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 29 stycznia 2014r. / środa / o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie ,stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Stanowisko Rady Miasta Lubawa w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego bądź uprawnienia uchwałą  Nr XXXII/325/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy nowo wydzielonym ulicom oraz drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
b/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
c/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania     finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
d/ ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa;

e/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego do laparoskopu;
f/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji;
g/ przekazania pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie;
h/ przekazania pomocy rzeczowej na Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie;
i/ udzielenia pomocy finansowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;
j/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2014 roku;
k/przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubawa;
l/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubawa;
ł/ przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w budynku położonym w Lubawie przy ul. Kupnera 4;
m/ zmieniająca uchwałę Nr XXX/297/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 9 października 2013 roku w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Borek;
n/wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
o/ zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
6. Pytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
dr inż. Bolesław Zawadzki

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top