Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

28 października odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.
Na sesji przedstawiona została informacja o oświadczeniach majątkowych radnych oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, która była przygotowana w oparciu o analizę Urzędu Skarbowego w Iławie.
W toku obrad radni miasta przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2014/2015. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji tych zadań przez poszczególne gminy w danym roku szkolnym wynika z przepisów o systemie oświaty. Zgodnie z powyższym burmistrz miasta w terminie do 31 października ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta Lubawa informację o stanie realizacji zadań oświatowych w miejskich placówkach oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Do zadań oświatowych gminy należy zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkoły podstawowej i gimnazjum, zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym pracowników administracji i obsługi, stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Radni w głosowaniu tajnym wybrali również ławnika do Sadu Rejonowego w Iławie. Jedynym kandydatem na to stanowisko był Piotr Niedźwiedzki, który został zgłoszony przez Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.  Kadencja ławnika trwa 4 lata.
Rada Miasta zdecydowała o sprzedaży niezabudowanych działek gruntowych położonych pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Matejki oraz ul. Żeromskiego, decydując jednocześnie o udzieleniu 50% bonifikaty przy ich zbyciu. Tereny nie posiadają drogi dojazdowej i są przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej właścicielom przyległych działek na powiększenie ich nieruchomości.

W toku obrad radni zatwierdzili nowe taryfy za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku. Z wnioskiem o podwyższenie stawek wystąpiło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które podwyżkę opłat uzasadniało m. in. koniecznością poniesienia wydatków na przebudowę systemu przeróbki osadów nadmiernych, której przewidywany koszt wyniesie ok. 1 miliona 600 tysięcy złotych, a także koniecznością pokrycia wzrostu kosztów bieżącej działalności i kosztów obsługi kredytu, jaki Spółka zamierza zaciągnąć na realizację zaplanowanych i obecnie realizowanych zadań inwestycyjnych. Dodatkowe przychody wynikające ze wzrostu cen pozwolą, mimo tych inwestycji i wzrostu bieżących kosztów eksploatacyjnych na utrzymanie płynności Spółki na obecnym poziomie.
Stawka za zaopatrzenie w wodę i ścieki wzrośnie średnio o 6% w stosunku do opłat, jakie mieszkańcy Lubawy ponosili do tej pory od 1 stycznia 2012 roku. Dotychczas gospodarstwa domowe wnosiły do PW i K Sp. z o.o. opłaty za 1m³ wody w kwocie brutto (z 8 % podatkiem VAT) 3,34 zł, i za 1 m³ ścieków w kwocie brutto 4,75 zł. Wprowadzane od 1 stycznia 2016 r. stawki w wartości brutto z a 1 m³ dostarczonej wody do gospodarstwa domowego wyniosą 3,53 zł. natomiast za odprowadzane ścieki gospodarstwa domowe zapłacą cenę brutto za 1 m³ w kwocie 5,05 zł. W sumie więc podwyżka za 1 m3 wody i ścieków wyniesie łącznie 0,50 groszy brutto.
Skutki finansowe będące efektem podwyżki cen, jakie obciążą rodzinę 4 osobową przy założeniu, że w rodzinie na jednego jej członka zużycie wody wynosi 3 m³, wyniosą łącznie za wodę, ścieki i zwiększoną o 0,14 zł stałą opłatę abonamentową 6,02 zł miesięcznie.

Na sesji radni uchwalili także Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lubawy”. Wyróżnienie daje możliwość uhonorowania osób i instytucji, których działalność i nieposzlakowana opinia przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Z inicjatywą przyznania takiego wyróżnienia może wystąpić Burmistrz Miasta, grupa 10 radnych lub grupa 50 mieszkańców Lubawy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej, a także miejskich profilach facebooka.

Radni zmienili także zapisy „Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko – Mazurskiego” w zakresie miasta Lubawa. Z Programu wykreślone zostały inwestycje związane z dalszą modernizacją dróg osiedla „Nowa Gdańska” oraz ścieżka pieszo – rowerowa do Lip, których realizacja nie może być finansowana ze środków przeznaczonych na miasteczka Cittaslow.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top