Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XIV sesja Rady Miasta Lubawa

XIV sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 23 grudnia 2015 r., tj. środa o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Wręczenie radnemu Panu Piotrowi Stawiarskiemu zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnego.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039;
– opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2039;
– opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa;
– podjęcie uchwały.
7. Uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2016 rok;
– opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok;
– opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa;
– podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2016 rok;
b) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2016 rok;
c) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021”
d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania;
e) zmiany Uchwały Nr XXXIV/347/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie „KARTY DUŻEJ RODZINY”;
f) nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa;
g) nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa;
h) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na potrzeby Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur;
i) ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok;
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015 – 2039;
k) zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady;
ł) zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2016;
m) zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2016.
9. Pytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Sarnowski
Uwaga!
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.lubawapl_sesja_rady

Komentarze

Komentarze

Scroll to top