Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 roku

Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Informacje ogólne:
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2024.
2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Urzędzie Miasta Lubawa, w godzinach pracy urzędu: 7.15 – 15.15.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:
1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn.).
2. Przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.
3. Mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowywania i opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu

Zadania Komisji Konkursowych:
1. Opiniowanie ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
2. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Lubawa.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na podstawie kolejności ich zgłoszeń.
2. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024, Komisja Konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Dodatkowe informacje:
1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
2. W opiniowaniu ofert nie może uczestniczyć osoba, która reprezentuje organizację/podmiot biorący udział w konkursie.

Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

Termin składania zgłoszeń:
Do dnia 20 grudnia 2023 r, do godz. 15.00 (decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta Lubawa).

Załączniki:

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top